Menu
DSS Liptovský Hrádok
DSS a ŠZLiptovský Hrádok

Terapie a činnosti realizované s prijímateľmi

Činnosť s aplikovaním prvkov animoterapie/farmingterapie

Využíva blahodárne pôsobenie zvierat na emocionálne  aj fyzické zdravie človeka.

  1. V našom zariadení sa realizuje činnosť s aplikovaním prvkov felinoterapie (terapia mačkou), ale predovšetkým farmingterapie, ktorá využíva pozitívne interakcie medzi prijímateľom sociálnej služby a hospodárskymi zvieratami (ovce, kozy, zajace). Prijímatelia sa priamo zapájajú do celej škály činností na gazdovskom dvore, ktorá sa začínajú prípravou krmiva a samotným kŕmením. Pokračujú starostlivosťou o zvieratá, upratovaním ich obydlí a v  letných mesiacoch aj presúvaním do výbehov. Je potrebné zdôrazniť veľmi dôležitú úlohu prostredia, v ktorom sa gazdovský dvor nachádza, je obklopený zeleňou a  stvorený na relax. 
  2. Dôvody pre ktoré sme sa rozhodli pre tento druh terapie sú predovšetkým jej pozitívne účinky, medzi ktoré patria:  rozvíja hrubú a jemnú motoriku, rozvíja verbálnu aj neverbálnu komunikáciu, rozvíja orientáciu v priestore a čase, pomáha pri nácviku koncentráciu, rozvíja sociálne cítenie a pamäť, ale predovšetkým prispieva k duševnej rovnováhe a motivácii.

Kulinoterapia - terapia varením

Je to alternatívna pracovná terapia, ktorej cieľom je predovšetkým podpora a rozvoj sebaobslužných činností, ktoré majú vo veľkej miere pomôcť PSS osamostatniť sa viesť plnohodnotný život. PSS sa plne podieľa na všetkých fázach, od počiatočného nákupu surovín, prípravy kuchynky až po samotnú realizáciu. Samotná realizácia  je už členená podľa schopnosti a záujmov PSS do menších skupiniek. Uskutočňuje sa v kuchynke, ktorá bola vybudovaná práve za týmto účelom. Kulinoterapia je svojim spôsobom aj istou formou reminiscenčnej terapie, pomocou ktorej si prijímateľ sociálnej služby vybavuje a spomína na časy minulé.

Komunita v skupine

Komunitné stretnutia, ktoré prebiehajú denne majú za úlohu motivovať členov skupiny k činnosti. Úlohou komunitného stretnutia je podporiť pozitívne zmeny v rámci miestneho spoločenstva ako aj pomôcť pri riešení konkrétnych životných situácií. Prijímateľ SS sa plne zapája do riešenia problémov, rozhodovania, vedie k prerozdeľovaniu zodpovednosti a kompetentnosti a ďalej rozširuje možnosti prijímateľom SS ovplyvniť to, čo sa s nimi deje. Prijímatelia SS majú v rámci skupiny možnosť otvorene hovoriť o problémoch a situáciách, ktoré ich ťažia a tým im bránia v plnohodnotnom fungovaní.

Tréning pamäte

Tréning pamäte je zameraný na aktivizáciu a rozšírenie krátkodobej pamäte. Keďže schopnosť pamäte sa vekom znižuje, cieľom je jej posilnenie predovšetkým  u seniorov. Pamäť zohráva nevyhnutnú úlohu pri každodenných aktivitách. Vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a zabráneniu osamelosti. Tréningy prebiehajú v malých skupinkách alebo individuálnou formou a podľa potrieb prijímateľov SS je členená na tréningy jednotlivých zmyslov.

Tréning jemnej motoriky

Tréning jemnej motoriky zahŕňa používanie prstov vlastnej ruky, zápästia a  zvládnutie koordinácie oboch rúk. Väčšina aktivít vyžaduje kombinovanie jemnej motoriky a koordinácie oka a ruky. Tréning sa začína rozvojom jemnej motoriky(čiže dobrej ohybnosti prstov rúk), prechádza do grafomotoriky ( účelné pohyby, ktoré sú založené na koordinácii oka a ruky) a končí sa kreslením a písaním.  Cieľom je jednoznačne zvládnutie  každodenných činnosti, ktoré prispievajú k zvýšeniu kvality života ( sebaobsluha, hygiena, obliekanie).

Rozvoj kognitívnych schopností

Úlohou rozvoja kognitívnych schopností je rozvíjať všetky poznávacie a kognitívne funkcie osobnosti  prijímateľov SS. Prijímatelia SS majú možnosť prostredníctvom zážitkového učenia rozšíriť si obzor poznania z oblasti geografie (turistické výlety), prírodných vied (návšteva jaskýň), histórie (hrady a zámky) a literatúry (návšteva knižnice, prednášky), ako aj z  výtvarného umenia (návšteva galérie, múzea), ako aj z oblasti kultúrneho života (divadelné predstavenia, kino). Súčasťou zariadenia je aj knižnica, ktorú prijímatelia SS vo veľkej miere využívajú na samoštúdium, výsledkom sú vedomosti, ktoré prezentujú na rôznych kvízoch a besedách.

Rozvoj sebaobslužných činností

Je to súbor činností pozostávajúci z viacerých úkonov. Od osvojenia si základných hygienických návykov, obliekania, obúvania, správneho stolovania, až po upratovanie najbližšieho okolia. Cieľom je, tak ako pri väčšine aktivít a činností podporiť prijímateľa SS a pomôcť mu dosiahnuť čo najvyššiu mieru samostatnosti.

Religioterapia

Obsahom religioterapie je oboznámiť a priblížiť prijímateľom SS problematiku Biblie (Svätého písma) hlbším a konkrétnejším spôsobom. Čítanie Svätého písma, ktorý je rozdelený na Starý a Nový zákon obsahujúci knihy a spisy svätopiscov, Biblické udalosti čias od stvorenia sveta po narodenie Ježiša Krista a od verejného účinkovania Ježiša Krista po jeho Nanebovstúpenie. Posledné spisy Nového zákona a účinkovanie Apoštolov po poslednú knihu Nového zákona, ktorou je Zjavenie apoštola Jána. V rámci tejto terapie môžu prijímatelia SS hlbšie nazrieť do problematiky Biblie, prezrieť si ju a dozvedieť sa viac aj v oblasti Cirkvi a prikázaní.

Športová terapia

Využitie rôznych športových disciplín (futbal, hokejbal, florbal, stolný tenis, šach) prostredníctvom ktorých je možné budovať u prijímateľov SS pozitívny postoj k zdravému životnému štýlu. Slúži nielen na zlepšenie fyzickej kondície, ale aj na psychohygienu a osvojenie si takých vlastností, ako napríklad spolupráca, zdravá súťaživosť a spolupatričnosť.

Pracovná terapia

Táto terapia sa snaží prostredníctvom zmysluplného zamestnania o zachovanie a využívanie schopností jedinca potrebných pre zvládnutie bežných denných, pracovných, záujmových činností osôb akéhokoľvek veku s rôznym typom postihnutia.

Činnosť s aplikovaním prvkov biblioterapie

Je terapeutická činnosť realizovaná vhodne programovaným čítaním kníh a ostatných tlačovín.

Činnosť s aplikovaním prvkov muzikoterapie

Je metóda, ktorá sa pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka. Pri tejto terapii sa využíva spev, hranie na jednoduchých rytmických hudobných nástrojoch. Slúži na korigovanie porúch pozornosti, emocionálnych a psychických porúch.

Činnosť s aplikovaním prvkov aromaterapie

Terapia, ktorá využíva použitie aromatických éterických olejov na ovplyvňovanie zdravotného a psychického stavu. Používa sa pre rôzne aplikácie, vrátane úľavy od bolesti, zlepšenie nálady a zvýšenie kognitívnych funkcií.

Záujmová činnosť

Cieľom záujmovej činnosti je zabezpečenie aktívneho, kvalitného, bezpečného a zmysluplného trávenia voľného času. Tvorí ju kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa SS. Medzi prostriedky a formy záujmovej činnosti patria - spoločenské hry, šport, vychádzky, čítanie kníh, sledovanie TV a pod.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Daždivý jún celé leto pokazí.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:34

Slnko zapadá:20:50