Menu
DSS Liptovský Hrádok
DSS a ŠZLiptovský Hrádok

Etický kódex

Etický kódex zamestnanca DSS a ŠZ V Liptovskom Hrádku

Každý zamestnanec Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia v Liptovskom Hrádku (ďalej len „DSS a ŠZ“) je povinný dodržiavať tento „Etický kódex zamestnanca DSS a ŠZ“, ktorý je súčasťou pracovného poriadku DSS a ŠZ, s účinnosťou od 1. januára 2015. Jeho nedodržanie je dôvodom ukončenia pracovného pomeru v DS a ŠZ. Etický kódex platí pre všetkých interných aj externých zamestnancov DSS a ŠZ ako i dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku prácu v DSS a ŠZ.

Od zamestnanca DSS a ŠZ sa očakáva, že:

 • je dostatočne stotožnený s filozofiou a víziou zariadenia
 •  jeho správanie bude rešpektovať spoločenské zásady, založené na úcte človeka k človeku
 • uvedomuje si veľkú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, klientom, ich rodinám, kolegom i verejnosti

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

1) Etický kódex upravuje profesionálnu etiku a zásady správania sa zamestnancov DSS a ŠZ do smernice v súlade s platnými právnymi predpismi a uznávanými hodnotami, dodržiavaním ktorých chráni záujmy ťažko zdravotne postihnutých osôb (ďalej len „klient“) a zamestnancov, určuje vzájomné vzťahy zamestnancov a vzťahy k vonkajšiemu prostrediu.

2) Etický kódex DSS a ŠZ sa vzťahuje na všetkých zamestnancov DSS a ŠZ, vrátane riadiacich zamestnancov.

3) Etický kódex osobitne upravuje aj profesionálnu etiku a zásady správania sa zamestnancov DSS a ŠZ, ktorí vykonávajú pomáhajúce profesie – sociálny pracovník,  zdravotná sestra  ergoterapeut a ďalšie.

4) Uznávané hodnoty DSS a ŠZ  sú:

a) prospech a spokojnosť klientov v poskytovaní sociálnych služieb DSS a ŠZ,

b) individuálny prístup v poskytovaní sociálnych služieb klientom, rešpektovanie ich individuálnych potrieb, schopností, cieľov a zdravotného stavu,

c) rešpektovanie ľudských práv a právom chránených záujmov klientov, ostatných občanov a zamestnancov,

d) rozvíjanie schopností a cieľov klientov podľa individuálneho  plánu,

e) spokojnosť zamestnancov,

f) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť DSS a ŠZ.

 


Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

 

1) Profesionálna etika zamestnanca vychádza zo základných morálnych, etických a spoločenských princípov správania sa a je v súlade s im delegovanými právomocami a zodpovednosťami.

 

Etický kódex zamestnanca DSS a ŠZ:

a) má právo vyslovovať vlastný názor týkajúci sa výkonu pracovnej činnosti, zlepšenia riadenia, organizácie práce, štruktúry a vzťahov medzi zamestnancami a DSS a ŠZ,

b) má právo predkladať návrhy prispievajúce k akémukoľvek zlepšeniu činnosti DSS a ŠZ,

c) rešpektuje a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva klientov, ostatných zamestnancov a verejnosti,

d) ctí si rozličnosti a rozdielnosti etnické a kultúrne, správa sa ku klientovi bez ohľadu na farbu pleti, rasu, pohlavie, pôvod, spoločenské postavenie.

e) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej práce a ktoré v záujme klienta a DSS a ŠZ nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec,

f) zdržiava sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov klienta, verejného a osobného záujmu,

g) nezneužíva informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru,

h) neznevažuje DSS a ŠZ svojim správaním a rétorikou, jej organizačnú štruktúru a procesy,

i) nerozširuje nepravdivé informácie, nepoškodzuje klienta, meno DSS a ŠZ a nevyužíva na to ani tretie osoby,

j) uvedomuje si prípadný stret záujmov a nezneužíva tieseň alebo nevýhodné postavenie klienta vo svoj, či prospech iných osôb,

k) vyvaruje sa prípadov, kde by mohol byť osobne alebo finančne zainteresovaný v súkromných záležitostiach klienta, ktoré by mohli mať charakter stretu záujmov napríklad prijatie hodnotného daru alebo úplatku.

l) rešpektuje kultúru organizácie,

m) poukazuje na porušovanie etického kódexu.

 

2) Zamestnanec vo vzťahu k ostatným zamestnancom:

 

a) dodržiava zásady spoločenskej etiky bez prejavu nadradenosti,

b) zachováva dôvernosť údajov o výške vlastných príjmov a príjmov ostatných zamestnancov,

c) udržiava a posilňuje pracovné ciele a ciele DSS a ŠZ ako organizácie,

d) rešpektuje súkromie ostatných zamestnancov na pracovisku, aj v osobnom živote,

e) zaujíma korektný, ale nekompromisný postoj voči nedostatkom v práci ostatných zamestnancov,

f) netoleruje predsudky voči iným zamestnancom; toleruje rozdielnosti etnické, kultúrne, farbu pleti, rasu, pohlavie, pôvod, spoločenské a pracovné postavenie,

g) poskytuje pomoc pracovne mladším zamestnancom,

h) predchádza konfliktom na pracovisku, resp. včas poukáže na konflikt, ktorý by mohol prerásť do mobbingu, resp. bossingu.

 

3) Vedúci zamestnanec vo vzťahu k podriadeným

a) bezodkladne a konštruktívne rieši vzniknuté konflikty uplatňovaním dialógu za účasti všetkých zainteresovaných zamestnancov,

b) je vzorom pre ostatných zamestnancov v správaní, konaní a prístupe k pracovných povinnostiam,

c) upevňuje dobré vzťahy medzi zamestnancami a podporuje komunikáciu a spoluprácu  so zamestnancami iných úsekov,

d) v prípade nespokojnosti s plnením pracovných úloh, hodnotí zamestnanca individuálne, v prípade pozitívne plnených pracovných úloh, chváli zamestnanca verejne,

e) motivuje výkon zamestnancov,

f) je otvorený voči pripomienkam zamestnancov,

g) preukázateľne oboznámi zamestnancov s hodnotami a požiadavkami v tomto etickom

4) Zamestnanec svojim správaním, vystupovaním a plnením svojich úloh buduje pozitívny

obraz DSS a ŠZ.

 

Čl. 4

Osobitné ustanovenia

Profesionálna etika v sociálnej práci, etický kódex sociálneho pracovníka

 

1) Profesionálna etika sociálnej práci v DSS a ŠZ predstavuje súbor noriem, požiadaviek a pravidiel správania na sociálneho pracovníka. Etika sociálnej práce v DSS a ŠZ je v konaní sociálneho pracovníka zameraná na:

a) prevenciu sociálnej rovnováhy – individuálne potreby prijímateľa klienta a jeho prirodzenej sociálnej siete, princípy subsidiarity, dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, zachovávanie ľudskej dôstojnosti, aktivizovanie a posilňovanie sebestačnosti, zabraňovanie sociálneho vylučovania, podporovanie a začlenenia klienta do spoločnosti,

b) eliminovania alebo zmierňovanie príčin a dôsledkov vzniknutej soc. nerovnováhy medzi klientom, skupinou a spoločnosťou navzájom.

 

2) Základné etické problémy, s ktorými sa soc. pracovník stretáva a musí o nich rozhodovať:

a) kedy zasahovať do života klienta, rodiny, sociálnej siete,

b) koľko pomoci a starostlivosti poskytnúť, aby klienta viedli k zmene a k zodpovednému jednaniu,

c) kedy zmeniť sociálnu terapiu, prestať so sociálnou terapiou a poskytovaním sociálnej služby.

3) Základné princípy etiky sociálnej práce vychádzajú z princípov vzťahu človek - človek, človek - skupina, človek - spoločnosť deklarovaných vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv, ktorými sú: úcta životu ako k takému, autonómnosť, diskrétnosť, slušnosť, zdvorilosť, takt, ohľaduplnosť, zodpovednosť, solidarita, konanie dobra.

4) Etický kódex sociálneho pracovníka DSS a ŠZ predstavuje štandard sociálnej práce, ktorý rešpektuje práva klienta, obsahuje všeobecné ustanovenia etického správania sa ku každému klientovi bez rozdielu.

Obsah etického kódexu sociálneho pracovníka DSS a ŠZ:

 • Rešpektuje klientov - ich dôstojnosť, osobné a ľudské práva, jedinečnosť, autonómiu.
 • Netoleruje predsudky voči klientom, zasadzuje sa o zvyšovanie spravodlivosti.
 • Asistuje klientovi pri rozvíjaní jeho schopností, ktoré mu umožnia vyriešiť ich individuálne alebo kolektívne sociálne problémy.
 • Podporuje rozvoj klienta, jeho samostatnosť, adaptabilitu, integráciu a socializáciu, vedenie k vlastnej zodpovednosti.
 • Prejavuje trvalý záujem o klienta.
 • Profesionálna zodpovednosť má prednosť pred osobným záujmom.
 • Príjme zodpovednosť za vysokú úroveň poskytovaných sociálnych služieb.
 • Zabezpečuje svoj osobnostný rast a ďalšie vzdelávanie.
 • Pracuje tímovo, spolupracuje s kolegami, zákonným zástupcom klienta (opatrovníkom), sociálnou sieťou, komunitou a spoločnosťou v záujme klienta.
 • Objasňuje verejnosti, že DSS a ŠZ jedná v záujme klienta.
 • Dodržiava dôvernosť informácií o klientovi, výnimkou je iba vyššia etická požiadavka, napr. zachovávanie života klienta.
 • Využíva svoje vedomosti a skúsenosti v prospech všetkých.
 • Snaží sa o také podmienky vo svojej profesii a zamestnaní, ktoré by umožnili dodržiavanie týchto princípov.

5) Sociálny pracovník je povinný vytvárať si vlastný úsudok a rozhodovať sa na základe vlastnej pozornej analýzy etických aspektov, individuálne podľa každého klienta. Sociálny pracovník musí byť pripravený uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

 

Čl. 4. 1.

Profesionálna etika v ošetrovateľstve, etický kódex zdravotníckych zamestnancov

1) Za kľúčové hodnoty ošetrovateľstva v DSS a ŠZ  možno považovať:

 • dôstojnosť a hodnotu človeka,
 • dôležitosť ľudských zdrojov,
 • spravodlivosť,
 • integritu,
 • kompetenciu.

2) V zmysle Slovenského etického kódexu zdravotníckeho personálu sa za hodnoty a princípy v práci zdravotníckeho personálu DSS a ŠZ v ošetrovateľstve považuje: rešpekt, dôvera, úcta k ľudskému životu, ľudskosť, nezávislosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, svedomitosť.

3) Zdravotnícky pracovník DSS a ŠZ je povinný vytvárať si vlastný úsudok a rozhodovať sa na základe vlastnej pozornej analýzy etických aspektov, individuálne podľa každého klienta. Zdravotnícky pracovník musí byť pripravený uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

 

Obsah etického kódexu zdravotníckeho pracovníka:

 • Rešpektuje klientov - ich dôstojnosť, osobné a ľudské práva, jedinečnosť, autonómiu.
 • Netoleruje predsudky voči skupinám spoločnosti a klientom, zasadzuje sa o zvyšovanie spravodlivosti.
 • Ctí si rozličnosti a rozdielnosti etnické a kultúrne, práva sa ku klientovi bez ohľadu na farbu pleti, rasu, pohlavie, pôvod, spoločenské postavenie.
 • Dodržiava dôvernosť informácií o klientovi, výnimkou je iba vyššia etická požiadavka, napr. zachovávanie života klienta.
 • Poskytuje bezpečnú, kompetentnú a etickú starostlivosti.
 • Podporuje zdravie a prosperitu klientov, pracuje s klientmi tak, aby im umožnili dosiahnuť čo možno najvyššiu úroveň zdravia a prosperity.
 • Podporuje a rešpektuje informované rozhodnutia, rozpoznáva, rešpektuje a podporuje právo klienta, zákonného zástupcu (opatrovníka) na informovanosť.
 • Zachováva dôstojnosť, rozpoznáva a rešpektuje prirodzenú hodnotu každého klienta.
 • Podporuje spravodlivosť, presadzuje princípy spravodlivosti, ochraňujú ľudské práva, správa sa poctivo a čestne a podporujú verejné blaho.
 • Zodpovedá za vlastné konanie.
 • Využíva svoje vedomosti a skúsenosti v prospech všetkých.
 • Snaží sa o také podmienky vo svojej profesii a zamestnaní, ktoré by umožnili dodržiavanie týchto princípov.

 

Článok 5

Spoločné ustanovenia

 

1) Každý zamestnanec DSS a ŠZ bude oboznámený s týmto etickým kódexom a je povinný dodržiavať jeho ustanovenia.

2) Podnet na porušenie etického kódexu môže dať každá z dotknutých strán, t.j. zamestnanec, klient, zákonný zástupca (opatrovateľ), ďalšia osoba ústne lebo v písomnej forme, resp. v elektronickej forme riaditeľovi DSS a ŠZ.

3) DSS a ŠZ týmto vyhlasuje, že proti zamestnancovi, ktorý podá podnet na porušenie etického kódexu nebudú namierené žiadne sankcie a nebude nijakým spôsobom znevýhodňovaný.

4) Porušenie etického kódexu nebude DSS a ŠZ tolerovať a bude dôsledne postihované, podľa závažnosti porušenia môže mať za následok aj vyvodenie disciplinárnych a pracovnoprávnych opatrení v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5) Za účelom riešenia podnetov na porušenie etického kódexu DSS a ŠZ bude zriadená riaditeľom DSS a ŠZ etická komisia, ako jeho poradný orgán.

6) Etickým kódexom DSS a ŠZ nie sú dotknuté ustanovenia Pracovného poriadku vydaného s účinnosťou od 01.02. 2015.

 

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom vydania. 


Mgr. Ján Kuzár

riaditeľ DSS a ŠZ na

základe poverenia

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok

Meniny má Ferdinand, Neander, Ferdinanda

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:40

Slnko zapadá:20:37